Kezdőlap
 
 

GYENGÉNLÁTÓKNAK: Városunkról
 Hírek, aktualitások
 Programok,
   rendezvények
 Önkormányzat
 Esélyegyenlőség
 Egészségügy,
   szociális ellátás
 Oktatás, nevelés
 Kultúra
 Turizmus
 Egyházi élet
 Sport
 Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
 Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás
 Csatornaprogram
 Galéria
 Honlaptérkép
 Vendégkönyv
 Fórum
 

Pályázati felhívás - Nagyatádi Kulturális és Sport Központ 5 évre szóló igazgatói megbízásának (magasabb vezető) elnyerésére

Nagyatád Város Képviselő-testülete

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §-a alapján pályázatot hirdet

Nagyatád Város Önkormányzata
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ
5 évre szóló igazgatói megbízásának (magasabb vezető) elnyerésére

mely megbízás 2018. szeptember 10. napjával kezdődik
és 2023. szeptember 9. napján szűnik meg.

Pályázati feltételek:
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerinti szabad mozgás és tartózkodás jogának fennállása, illetve bevándorolt, vagy letelepedett jogállás
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • foglalkoztatási tilalom hiánya
 • magyar nyelvtudás
 • a) rendelkezik
  • aa) felsőfokú végzettséggel és közművelődési szakképzettséggel, vagy
  • ab) nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú szakképesítéssel,
 • b) a felsőfokú közművelődési szakképzettségének vagy az a) pont ab) alpontja szerinti szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és
 • c) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez
 • a Kjt. 41. § szerinti összeférhetetlenség hiánya
 • magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető
 • a művészeti, közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére vonatkozó 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet 6/G. §. (2) bekezdés szerinti képzés teljesítésének megléte, vagy a képzés teljesítésének vállalása
 • a pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 5 éves vezetői gyakorlat

A pályázathoz csatolandó okiratok:
 • nyilatkozat magyar állampolgárságról, vagy külön jogszabály szerinti szabad mozgás és tartózkodás jogának fennállásáról, illetve bevándorolt, vagy letelepedett jogállásról,
 • nyilatkozat cselekvőképességről,
 • nyilatkozat magyar nyelvtudásról,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány büntetlen előéletről, foglalkoztatástól való eltiltás hiányáról
 • képesítést igazoló okiratok másolata
 • szakmai gyakorlatra vonatkozó igazolás
 • kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végzésére vonatkozó igazolás
 • fényképes szakmai életrajz
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • a pályázó nyilatkozata a Kjt. 41. § szerinti összeférhetetlenség hiányáról
 • a művészeti, közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére vonatkozó 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet 6/G. §. (2) bekezdés szerinti képzés megszerzéséről készült okirat másolata, vagy nyilatkozat arról, hogy azt a jogszabály szerinti határidőre megszerzi

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézményvezető feladata az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálása, irányítása, ellenőrzése, az intézmény működésének biztosítása, az intézmény költségvetésének betartása, a munkáltatói jogok gyakorlása, a fenntartó által hozott döntések végrehajtása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítása és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései és annak végrehajtásáról szóló, a művészeti, közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére vonatkozó 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet az irányadók.

A pályázat benyújtásának módja:
Postán vagy személyesen Nagyatád Város Polgármesterének címzetten (7500 Nagyatád, Baross G. u. 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a megbízás megnevezését: „Nagyatádi Kulturális és Sport Központ igazgató”

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 1.

A pályázat elbírálásának rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A . § (6) bekezdése alapján történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.

Az intézményvezetői beosztás betöltésének feltétele: vagyonnyilatkozat megtétele.

A pályázati kiírás közzétételének ideje a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal állásportálján: 2018. június 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
 • Nagyatádi Televízió Képújsága
 • Nagyatád Város Honlapja www.nagyatad.hu

A pályázati kiírással és az intézmény megismerésével kapcsolatosan további információt Dr. Kovács Ildikó jegyző nyújt a 82-504-502 telefonszámon.
A munkáltatóval kapcsolatosan további információt a www.nagyatad.hu honlapon szerezhet.
A kinevezési jogkör gyakorlója a pályázat eredménytelennek nyilvánítási jogát fenntarthatja.Közbeszerzési együttműködő partnerünk a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.

Az oldalon található tartalom Nagyatád Város Önkormányzatának tulajdonát képezik.
Az oldal megtekintéséhez 1024*768 felbontás ajánlott.
Levél a webmesternek:informatikus@nagyatad.hu
Oldalkészítés: 0.22 másodperc