Kezdőlap
 
 

GYENGÉNLÁTÓKNAK: Városunkról
 Hírek, aktualitások
 Programok,
   rendezvények
 Önkormányzat
 Esélyegyenlőség
 Egészségügy,
   szociális ellátás
 Oktatás, nevelés
 Kultúra
 Turizmus
 Egyházi élet
 Sport
 Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
 Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás
 Csatornaprogram
 Galéria
 Honlaptérkép
 Vendégkönyv
 Fórum
 

Pályázati felhívás - óvodavezetői megbízás elnyerésére

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §-a alapján pályázatot hirdet

Nagyatád Város Önkormányzata
Nagyatádi Óvodák
5 évre szóló óvodavezetői megbízásának elnyerésére


mely megbízás 2017. július 2. napjával kezdődik
és 2022. június 30. napján szűnik meg

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkakör megnevezése: óvodavezető (magasabb vezető)
A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 2017. július 2. napjától 2022. június 30. napjáig szól
A munkavégzés helye: Somogy megye 7500 Nagyatád, Rozsnyói u. 2/A.

Pályázati feltételek:
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerinti szabad mozgás és tartózkodás jogának fennállása, illetve bevándorolt, vagy letelepedett jogállás
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet; a pályázó nem áll a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§ (2) bekezdés d) pontjában meghatározottak miatt büntetőeljárás hatálya alatt - foglalkoztatási tilalom hiánya
 • A nemzeti köznevelési törvényről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 67. § (1) bekezdése szerintiek: Nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás feltétele:
 • a) az adott nevelési-oktatási intézményben óvodapedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – az Nkt. 3. mellékletben felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
 • b) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • c) legalább öt év óvodapedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
 • d) a nevelési-oktatási intézményben óvodapedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,

A pályázathoz csatolandó okiratok:
 • nyilatkozat magyar állampolgárságról, vagy külön jogszabály szerinti szabad mozgás és tartózkodás jogának fennállásáról, illetve bevándorolt, vagy letelepedett jogállásról, cselekvőképességről
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll a Kjt. 20. §. (2) bekezdés d) pontjában foglalt büntetőeljárás hatálya alatt és vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésében foglalt kizáró okok, valamint a pályázó nem áll foglalkoztatástól való eltiltás hiánya alatt
 • végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata
 • pedagógus szakvizsga és intézményvezető szakképzettséget igazoló okirat másolata
 • a legalább öt év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlatot igazoló okirat
 • fényképes szakmai életrajz
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a Kjt. 41. § szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn
 • a pályázó nyilatkozata az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatának elbírálása a szakbizottság és a képviselőtestület nyílt ülésén történő tárgyalásához hozzájárul-e, vagy kéri zárt ülés tartását

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Felel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. §-ban foglaltak vonatkozásában. Többek között felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért, gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézményben foglalkoztatottak felett, felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját, képviseli az intézményt.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítása és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók

A pályázat benyújtásának módja: Postán vagy személyesen Nagyatád Város Polgármesterének címzetten (7500 Nagyatád, Baross G. u. 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a megbízás megnevezését: „óvodavezető”

A pályázat benyújtásának határideje: A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal állásportálján történő közzétételtől számított 30 nap

A pályázat elbírálásának rendje: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A .§ (6) bekezdése, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 10. alpontjában foglaltak szerint és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. §-a és 83. §-a alapján történik. Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: a véleményezési határidő lejártától számított 30. napot követő első soros Képviselő-testületi ülés.

Az intézményvezetői beosztás betöltésének feltétele: vagyonnyilatkozat megtétele.

A pályázati kiírás közzétételének helye:
 • Oktatási és Kulturális Közlöny megjelenés időpontja: legkésőbb 2017. május 15.
 • Kormányzati portál (www.kozigállás.hu) - a publikálás időpontja 2017. május 2.
 • Nagyatádi Televízió Képújsága - megjelenés időpontja: 2017. május 2.

A pályázati kiírással és az intézmény megismerésével kapcsolatosan további információt Dr. Kovács Ildikó jegyző nyújt a 82-504-502 telefonszámon.
A munkáltatóval kapcsolatosan további információt a www.nagyatad.hu honlapon szerezhet.
Közbeszerzési együttműködő partnerünk a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.

Az oldalon található tartalom Nagyatád Város Önkormányzatának tulajdonát képezik.
Az oldal megtekintéséhez 1024*768 felbontás ajánlott.
Levél a webmesternek:informatikus@nagyatad.hu
Oldalkészítés: 0.31 másodperc